امتیاز موضوع:
 • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
پایگاه داده ها و Arc GIS
نویسنده پیام
#1
 شما باید داده های فضایی یا غیر فضایی را در یک پایگاه اطلاعاتی داشته باشید که می خواهید آنرا در   Arc GIS بکار برید این پایگاه اطلاعاتی حاوی تشکیلات ژئودیتابیس برای اتصال مستقیم شما با کاتالوک درختی در Arc GIS  برای دسکتاپ نیست
موضوعات بخش دیتا بیس در سیستم کمک می کند تا شما بتوانید داده هایش را در Arc GISشرح دهید. در زیر خلاصه ای از این عملکرد است.
تماس با یک دیتا بیس
دستگاه مشتری از آنچه شما را به یک دیتا بیس مرتبط می سازد بایستی یک مشتری سیستم مدیری دیتا بیس در آن داشته باشد سما می توانید مشتریان را از فروشنده سیستم مدیریت دیتا بیس خود بدست آورید که بسیاری از فایلهای مشتری می تواند از Esri customer care protalبدست آید.
به فرض اینکه مشتری دیتا بیس به یک کامپیوتری که  Arc GIS  برای دسکتاپ در آن وصل است، نصب می شود، شما می توانید یک ارتباط با دیتا بیس از گروه ارتباطات دیتا بیس در درخت کاتال.گ خلق کنید. ارتباطات دیتا بیس را در Arc GIS  برای دسکتاپ برای اطلاعات بیشتر ببینید. برای خلق یک ارتباط از دیگر مشتریان  Arc GIS ، شما می توانید یک Python script را بکار ببرید که به نام خلق ابزار ارتباطی دیتا بیس است.
دیدن داده ها در Arc GIS  برای دسکتاپ
به محض اینکه با دیتا بیس تان از Arc GIS  مرتبط می شوید، شما می توانید ببینید که داده ها در   Arc map یا  Arc catalog  می باشند. برای داده های فضایی نقشه یا آنالیز اجرایی در آن شما می توانید یک جدول را از ارتباط تان در پنجره کاتالوگ درArc map   برای جدول محتویات رسم کنید. در صورت لزوم، یک تعیین کننده هویت،مرجع قضایی، و نوع ژئومتری برای جداول فضایی را تعریف کنید که به جدول  Arc map  در محتویات اضافه کردید. داده های دیتا بیس را در Arc GIS   برای اطلاعات بیشتر ببینید.
وقتی شما دسته خصایص دیتا بیس را در  Arc map  رسم می کنید، یک لایه جستجو بطور خودکار خلق می شود و برای همه ستونهای جداکننده انواع داده ها در جدول آنرا تعریف کنید. اولین ردیف از جدول برای تعیین نوع ژئومتری، مرجع قضایی و ابعاد بکار می رود. اگر شما نخواهید این خواص را بکار ببرید مثلاً، اگر نخواهید ثبت سه بعدی را در جدول بکار ببرید ولی اولین ثبت دو بعدی است،شما می توانید تعریف لایه جستجو را تغییر دهید اصلاح یک لایه جستجو را بری اطلاعات بیشتر ببینید.
اگر شما Arc GIS  را برای سرور داشته باشید، به محض تالیف یک نقشه که حاوی داده های دیتا بیس است، شما می توانید یک سرویس نقشه را منتشر سازید تا اینکه دیگر افراد بتوانند توسط وب به نقشه شما دست یابند.
انواع داده های حمایت شده
برای استفاده داده ها توسط Arc GIS، انواع آنها در جدول دیتا بیس شما باید برای حمایت توسط   Arc GIS رسم شوند. اگر جدول شما حاوی ستونهای یک نوع داده باشد، توسط Arc GISحمایت نمی شود،  Arc GIS ستونهای حمایت نشده را نمایش نمی دهد وقتی شما جداول را بین دیتا بیس ها یا بین دیتا بیس ها و ژئودیتا بیس ها با استفاده از   Arc GIS  حرکت می دهید، انواع داده های حمایت نشده در دیتا بیس مقصد شامل نخواهد شد انواع داده های  DBMSرا ببینید که در  Arc GIS   برای فهرستی از انواع داده های حمایت شده در سیستم مدیریت دیتا بیس حمایت می شود.
یک کاربر خواندن/نوشتن خلق کنید
بعنوان مدیر دیتا بیس، شما می توانید ابزار ژئو پردازنده کاربر دیتا بیس را برای ایجاد کاربری خلق کنید که امتیاز کافی برای خلق اهداف دیتا بیس دارد. موضوع ابزار را برای یک فهرست دیتا بیس حمایت شده و امتیازات داده شده به کاربر را ببینید.
خلق یک نمایش
شما می توانید یک نمایش را روی جداول یا دسته های ویژگی را در دیتا بیس خودتان از  Arc GIS  برای دسکتاپ با کلیک راست ارتباط دیتا بیس در درخت کاتالوگ، نقطه New   و سپس کلیک view  را خلق کنید. در دیالوگ باکس Creat New view،نوع جستجوی    برای تعریف   view  است. ایجاد یک دیتا بیس ویو را در  Arc GIS  برای دسکتاپ برای اطلاعات بیشتر ببینید. شما می توانید ابزار ژئوپردازنده Creat database view  را برای تعریف یک view  اداره کنید.
برای ایجاد یک view  از دیگر مشتریان  Arc GIS، یک  Python Script   را اداره کنید به نام ابزار  Creat database viewاست.
خلق جداول
شما می توانید جداول فضایی و غیر فضایی را در دیتا بیس خودتان از   Arc GIS  برای دسکتاپ با کلیک راست ارتباط دیتا بیس در درخت کاتالوگ، اشاره به New، و سپس کلیک                                   Feature classبا Table  خلق کنید. امکانات نرم افزاری که برایتان رهنمودهایی را با ایجاد جدول داشته و اجازه تعریف ستونها را در جدول می دهد خلق یک Feature class را در   Arc GIS   برای دسکتاپ ببینید یک جدول دیتا بیس را در Arc GISبرای دسکتاپ، برای اطلاعات بیشتر خلق کنید.
امتیازها را در جداول را لغو واعطا کنید
مالکین جدول می توانند امتیازات دیالوگ باکس را در Arc GIS   برای اعطا امتیازات یا لغو آنها از دیگر کاربران یا نقش های دیتا بیس بکار ببرند. امتیازات اعطایی و لغوی را در دیتا بیس ها برای رهنمودهای بیشتر ببینید.
 
 
حرکت داده ها بین منابع داده ها(اطلاعاتی)
شما می توانید داده ها را بین دیتا بیس ها یا بین یک دیتا بیس و ژئودیتا بیس در Arc GIS  برای دسکتاپ حرکت دهید. انتخابها برای حرکت داده ها شامل روشهای زیر است:
 • ،کپی جداول از یک منبع دیتا بیس و  paste   آنها به یک مقصد دیتا بیس
 • Drage  جداول از ارتباط یک دیتا بیس به ارتباط دیتا بیس دیگری
 • استفاده از Load   داده های ساده
 • استفاده از دسته خصایص برای ابزار ژئوپردازنده دسته خصایص
 • استفاده از ابزار کپی زئوپردازنده
 • استفاده از ابزار کپی ژئوپردازنده خصایص
 • استفاده از کپی ردیفهای ابزار زئوپردازنده
 • استفاده از ابزار ژئوپردازنده  Append
نمی تواند در جداولی استفاده شود که حاوی همیت یک هویت دهنده منحصر بفرد نمی باشد که توسط دیتا بیس تهیه نمی شود.
ویرایش داده ها
اگر شما   Arc GIS را برای سرور داشته باشید، می توانید سرویس خصیصه ای را منتشر سازید که حاوی داده هایی از یک  IBM DB2،  اینفورتکس IBM، سرور نرم افزار SQL،Oracle   یا دیتا بیس SQL   Postgre است. شما می توانید نوعی از ویرایش را انجام دهید که می تواند برای داده ها از طریق سرویس خصیصه ایجاد شده ایجاد شده و برای افراد دستیابی به سرویس خصایص را فراهم آورد تا حدیکه آنها می توانند داده ها را ویرایش کنند.
نامگذاری مجدد جداول
اگر سیستم مدیریتدیتا بیس شما اجازه دهد، شما می توانید نام یک جدول دیتا بیس موجود را از  Arc GIS  تغییر دهید نامگذاری جداول را برای راهنمایی ببینید.
تغییر الگوی جداول دیتا بیس
شما می توانید شاخص ها را دوبار ساخته و ابزارهای دیتا بیسرا آنالیز کنید تا شاخص ها و آمارهای دیتا بیس آپدیت را برای جداولی که در دیتا بیس شماست دوبار ایجاد کنید.
توانایی عملکردی ژئودیتا بیس در یک دیتا بیس
ممکن است گاهی تصمیم بگیرید که بخواهید از عملکرد ژئودیتا بیس در دیتا بیس تان استفاده کنید مثل توپولوژی، شبکه ها یا ویرایبش متون، شما می توانید یک کاربر مدیر ژئودیتا بیس را در دیتا بیسهای حمایت شده قرار دهید. بدین وسیله جداول سیستم، انواع، رویه ها و عملکردهای لازم برای استفاده از یک ژئودیتا بیس را خلق می کنید. موضوع ویژه در سیستم مدیریت دیتا بیس تان را برای اطلاعات ببینید.
توانایی عملکرد ژئودیتا بیس در یک عملکرد ژئودیتا بیس توانای دیتا بیس  در یک Oracleاینفورتکس عملکرد ژئودیتا بیس در یک SQL   Postgre عملکرد ژئودیتا بیس  در یک دیتا بیس  سرور  SQL   .
به محض اینکه شما قادر به ژئودیتا بیس  در دیتا بیس شدید، هر جدول جدید یا دسته خصایص که شما توسط Arc GIS اضافه کردید ثبت کنید یا می توانید آنها را بدون ثبت رها کنید و هنوز به آنها بوسیله Arc GIS  برای دسکتاپ دسترسی یابید. برای اطلاعات درباره جداول ثبت شده و دسته های خصایص با ژئودیتا بیس، یک جدول ثبتی را با ژئودیتا بیس ببینید.
منبع:
www.resources.arcgis.com


فایل‌(های) پیوست شده
.docx   پایگاه داده ها و.docx (اندازه: 24.36 KB / تعداد دفعات دریافت: 13)
پاسخ




کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان