امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کاربرد gis در صنعت برق
نویسنده پیام
#1
GIS and its application in the power industry and geology
What is the explanation that GIS are discussed and then its application in the power industry and the science of the Earth and mapping explained
What is GIS?
 
1 Geographical Information System (GIS)
Using geographical information system in the 1980s, so that was a tremendous expansion in the developed countries, the majority of universities, business and government organizations use the system for a variety of purposes.
Various definitions have been proposed, the most comprehensive geographic information system which is as follows:
Organized collection of hardware and software, geographic data and personnel specialists as necessary to gain, storing, updating, processing, analysis and presentation is designed and created all forms of geographic information.
The ability of GIS include:
Operation Space:
In a geographic information system allows for analysis of general and special effects, and relations between them are based on geographic coordinates.
Communication and connection types of information:
In a different set of geographic information system geographic possible links between different analytical purposes there.
Storage plan:
The system enables you to store a variety of schematic drawings are in the form of computer files so that you can use to compose and analyze computer.
GIS is able to answer the questions
Questions related to one place:
What is there in a particular place? This is the first question that a GIS system is able to respond to it. A place can be defined in different ways, for example by location name, code, geographic coordinates (latitude and longitude).
Legal questions:
Find the place where certain conditions are in. In contrast to the first question is the question of identifying a place, what is there that location is identified. However, according to this question, you want to find a place where there is a special phenomenon. Spatial analysis is needed to answer this question. For example, to find the area that is not forest, where at least one hectare area is located within 100 meters of road and soil suitable for building. The question has been posed four conditions which are representative of the general characteristics. GIS able to find such a place is determined according to the conditions.
Evaluation process:
So far what changes have taken place, or at a certain level? In fact, this question is a combination of the two questions before the system should take place during a certain period of time have changed (condition) identify. In other words, the combination of the location question certain preconditions (change) that stores map data of an area in two different periods are questionable.
Pattern :

What spatial patterns exist? This question is very complex. For example, it can be asked if a cancer mortality among residents in close proximity to a nuclear power plant is? In this context, several questions are raised depending on the system and its application, the system is able to respond to them. In this analysis, a set of spatial data (maps) and other detailed information on the study should be stored in the system.
Modeling:
What would be the year? This mainly to planning and implementing programs related effects. For example, construction of a road will have any effect on the environment? Respond to such questions on the availability of a set of geographic data and other information (knowledge) as it is in a geographic information system to appropriately collect, store, preserve and organize it so that it can analyze different used.
GIS applications

The application of GIS depending on the needs of each region or country in different sectors has been developed, so that the system databases in Europe these documents and properties, environment, maintenance, topographic maps, in Canada, in planning forest , the volume of wood harvested trees, identify access roads to the forest, in China and Japan, monitoring and modeling environmental change and in the United States in various fields including urban planning and municipal governments use this system and with Over time, the development of systems using spread it to all parts of the earth.
Using this system in all courses that somehow the Earth, maps and general information related to geographical location and spatial analysis, is possible.
The characteristics of a geographic information system

GIS is simply a computer system is not only to produce maps, however, able to produce a variety of maps at different scales and in different systems and with different colors is image. GIS spatial data is an analytical tool. The most important feature of this system is that it is possible to identify spatial relationships between the various objects on the map provides.
GIS is not only a means to store maps (registration maps), but also a tool for specific purposes, the information is stored.
GIS spatial data with geographical information of the location of a particular phenomenon connects on the map. Information stored on your computer in the form of geographical features Shvd.msla road network, with a series of lines on a map, it becomes clear that alone does not provide much information about the road.
In simple terms, a GIS map of Yaks are simply not hold, but a database according to all the rules and criteria established its technical and scientific. The concept is very important in a GIS database and it's different from a simple system, or computer mapping. In GIS and information management system as part of the continuum.
Place in the geography of side effects recorded in the computer must have features that include:
A) The name or type of event
B) the geographical location
C) its relationship with other phenomena or events
Database systems, storage facilities and updating a variety of such information it provides. In a GIS, a database of geographical information, places and events in the system database, the profile of the phenomenon and its relationship with other events being held, and the possibility of linking the data collection and analytical processing of information provided.
Set of powerful GIS analysis capabilities to provide users with the combination of GIS and other information so that they can, to give the appropriate conclusions.
Important applications
GIS in environmental studies, urban planning and municipal services, urban safety, transport and traffic management, base mapping, land use management, banking, postal services, population studies and management utilities such as electricity, water, gas and similar applications are used. Less database can be named in such a way that at least part of it does not depend on location. The following list includes some of the best known GIS applications in other fields of industry.
Mapping
Basic application of these standards and tools in surveying, mapping urban and suburban respectively.
Earth Sciences
One of the most important issues in Earth Sciences GIS application, do Phnhbndyha overlays to determine which one of these Phnhbndyha will be discussed briefly:
The purpose of this zoning, is to determine the areas at risk of landslides. To achieve this goal, we must first identify the factors affecting drift, including factors such as density of vegetation, geology, slope, topography, slope and rainfall intensity Earth's layers.
The ancestors of the manufacturer is identified zones of different factors. We have the database on each respective weight factor and then the database Radadh addition and multiplication factors to Add reached the final. The next step is to determine what the number represents a high risk zones. After classification map geologist who is now the task of the field visit to explore the area and, if necessary, correction coefficients weights to reach the final map.
power industy
In the power industry of geographic information systems to provide location and descriptive database is used. It can be used on various effects of each measure, and the creation of query (Query) or between several layers of information at different layers using logical functions to achieve the desired information. Mapping limits for various complications, such as posts, power plants, etc., the possibility of drawing buffer zones and privacy standards in accordance complications, optimal routing of transmission lines, the location is the perfect place to build new facilities such as substations and power plants, power transmission network event management, crisis management and risk network, burden, view geographic distribution of load on the power plant environmental evaluation to assess changes in land use and anticipate and evaluate the possibilities and limitations of plants and plant capacity in the future development of the applications of these systems in the power industry. [4]
جی آی اس و کاربرد آن در صنعت برق و علم زمین
توضیحی بر اینکه جی ای اس چیست پرداخته شده و در ادامه کاربرد آن در صنعت برق و علم زمین و نقشه برداری توضیح داده شده است
GIS چيست؟
 
۱ـ سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
استفاده از سيستم هاي جغرافيايي در دهه ۱۹۸۰ گسترش فوق العاده اي يافته است بطوري كه در كشورهاي پيشرفته، اكثر دانشگاهها، سازمانهاي تجاري و دولتها از اين سيستم براي مقاصد گوناگوني استفاده مي كنند.
تعاريف مختلفي از سيستم اطلاعات جغرافيايي ارائه شده است كه جامع ترين آن بشرح زير است:
مجموعه سازمان يافته اي از سخت افزار و نرم افزار كامپيوتري، اطلاعات جغرافيايي و افراد متخصصي است كه به منظوركسب، ذخيره، بهنگام سازي، پردازش، تحليل و ارائه كليه اشكال اطلاعات جغرافيايي طراحي و ايجاد شده است.

توانايي سيستم اطلاعات جغرافيايي عبارتست از:

انجام عمليات فضايي:
در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي امكان تحليل همگاني و فضايي عوارض و روابط ميان آنها، براساس مختصات جغرافيايي وجود دارد.

ارتباط و پيوند انواع اطلاعات :

در يك سيستم جغرافيايي امكان پيوند ميان مجموعه هاي گوناگوني از اطلاعات جغرافيايي با اهداف مختلف تحليلي وجود دارد.

ذخيره اطلاعات نقشه اي :

در اين سيستم، امكان ذخيره انواع نقشه هاي شماتيك به شكل فايل هاي كامپيوتري وجود دارد به طوري كه قابل استفاده براي تلفيق و تحليل كامپيوتري مي باشند.
سؤالاتي كه سيستم اطلاعات جغرافيايي قادر به پاسخ گوئي مي باشد:

سؤالات مربوط به يك مكان :

در يك مكان مشخص چه چيزي وجود دارد؟ اين اولين سؤالي است كه در يك سيستم GIS قادر به جوابگويي به آن مي باشد. يك مكان مي تواند به طرق مختلفي در سيستم تعريف شود مثلاً با نام مكان، كد مختصات جغرافيايي(طول و عرض جغرافيايي).

سؤالات شرطي :

يافتن مكاني كه شرايط معيني را در بر دارد. اين سؤال بر عكس سؤال اول است كه با مشخص كردن يك مكان، آنچه كه در آن مكان وجود دارد شناسايي مي شود. در حالي كه طبق اين سؤال، مي خواهيد مكاني را پيدا كنيد كه پديده ويژه اي در آن وجود دارد. پاسخ گوئي به اين سؤال به تحليل فضائي نياز دارد. به عنوان مثال، پيدا كردن منطقه اي كه جنگل نباشد، مساحت آن حداقل يك هكتار باشد، در فاصله ۱۰۰ متري جاده قرار گرفته باشد و خاك آن نيز براي ساختمان سازي مناسب باشد. در اين سؤال چهار شرط مطرح شده است كه نماينده ويژگيهاي همگان مورد نظر مي باشد. GIS قادر به يافتن چنين مكاني با توجه به شرايط تعيين شده مي باشد.

بررسي روند  :

از گذشته تاكنون چه تغييراتي درمكان يا در سطح معيني به وقوع پيوسته است؟ در واقع اين سؤال تركيبي از دو سؤال قبل است يعني سيستم بايد مكان هائي را كه طي دوره معين زماني دچار تغييراتي شده اند (شرط) شناسائي نمايد. به عبارت ديگر تركيب سؤال مكان وشرط معين (تغيير) كه با ذخيره اطلاعات نقشه اي يك منطقه در دو دوره زماني متفاوت قابل پرسش است.

الگو :

چه الگوي فضائي وجود دارد؟ اين سؤال بسيار پيچيده است. به عنوان مثال مي توان پرسيد كه آيا سرطان عامل عمده مرگ و مير در بين ساكنان مناطق نزديك به يك نيروگاه اتمي است؟ در اين رابطه سؤالات متعددي بسته به نوع سيستم و كاربرد آن قابل طرح مي باشد، كه سيستم قادر به پاسخگوئي به آنها مي باشد. در اين تحليل مجموعه اي از اطلاعات مكاني (نقشه) و ساير اطلاعات تشريحي در زمينه مورد بررسي بايستي در سيستم ذخيره شوند.

مدل سازي :

سؤال چه خواهد شد اگر؟ اين سؤال عمدتاً به برنامه ريزي و همچنين به بررسي اثرات اجراي برنامه ها مربوط مي شود. به عنوان مثال احداث يك جاده چه اثراتي بر پيرامون خواهد داشت؟ پاسخگوئي به اينگونه سؤالات به در دسترس بودن مجموعه اي از اطلاعات جغرافيايي وساير اطلاعات(اطلاعات علمي) بستگي دارد، كه در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي به شكل مناسبي گرد آوري، ذخيره، نگهداري و سازمان دهي مي شود به طوري كه بتواند در تحليل هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد.
GIS كاربردهاي

كاربرد GIS بسته به نيازهاي هر منطقه يا كشور در بخشهاي مختلفي توسعه يافته است، به طوري كه در ابتدا در اروپا ازاين سيستم در پايگاه هاي اطلاعات ثبت اسناد و املاك، محيط زيست، نگهداري نقشه هاي توپوگرافي، در كانادا، در برنامه ريزي جنگل ها، حجم درختان وچوب قابل برداشت، شناسائي راههاي دسترسي به جنگل، در چين و ژاپن، نظارت و مدل سازي تغييرات زيست محيطي و در آمريكا، در رشته هاي گوناگوني از جمله در برنامه ريزي شهري و شهرداري ها از اين سيستم استفاده شده است و با گذشت زمان و توسعه سيستم ها استفاده از آن به كليه بخش هاي مرتبط با زمين گسترش يافته است.
استفاده ازاين سيستم دركليه رشته هائي كه به نحوي از انحاء با زمين، نقشه وبه طوركلي با اطلاعات جغرافيائي مكان دار و تحليل هاي فضائي ارتباط دارند، امكان پذير مي باشد.

ويژگيهاي يك سيستم اطلاعات جغرافيايي

GIS به سادگي يك سيستم كامپيوتري صرفاً براي توليد نقشه نيست گرچه قادر به توليد انواع نقشه ها در مقياس هاي مختلف و در سيستم هاي تصوير متفاوت و با رنگهاي متنوع مي باشد. GIS يك ابزار تحليلي اطلاعات فضائي است. مهمترين ويژگي اين سيستم اينست كه امكان شناسائي روابط فضائي ميان عوارض مختلف روي نقشه را فراهم مي سازد.
GIS صرفاً وسيله اي براي ذخيره و نگهداري نقشه نيست (ثبت اسناد نقشه اي)، بلكه ابزاري است كه براي اهداف خاصي، اطلاعات را نيز ذخيره مي سازد.

GIS اطلاعات مكان دار فضائي را با اطلاعات جغرافيائي يك پديده خاص روي نقشه مرتبط مي سازد. اطلاعات به شكل عوارض جغرافيائي در كامپيوتر ذخيره مي شود.مثلاً شبكه راهها بايك سري خطوط روي نقشه مشخص مي گردد كه به تنهائي اطلاعات چنداني راجع به جاده ارائه نمي كند. براي دستيابي به اطلاعات مربوط به جاده ها مانند عرض جاده، نوع جاده، طول جاده، سال احداث و غيره بايستي به پايگاه اطلاعاتي مربوطه مراجعه نمود و سپس با تلفيقي از اين دو نوع اطلاعات، نقشه جديدي با اطلاعات بيشتر توليد نمود.
به عبارت ساده، يك GIS صرفاً نقشه ياعكس ها را نگهداري نمي كند، بلكه يك پايگاه اطلاعاتي با توجه به كليه اصول و معيارهاي فني و علمي آن ايجاد مي نمايد. مفهوم پايگاه اطلاعاتي در يك GIS بسيار مهم است و آن را از يك سيستم ساده يا كامپيوتري نقشه كشي متفاوت مي سازد. در GIS سيستم مديريت اطلاعات نيز به صورت جزء پيوسته آن در آمده است.
عوارض مكان دار جغرافيائي ثبت شده در كامپيوتر بايد داراي ويژگيهايي باشد كه عبارتند از:
الف) نام يا نوع هر پديده
ب) مكان استقرار آن
ج) ارتباط آن با ساير پديده ها يا عوارض

سيستم پايگاه اطلاعاتي، امكانات ذخيره و بهنگام سازي انواع گوناگوني از چنين اطلاعاتي را فراهم مي سازد. در يك GIS، در پايگاه اطلاعات جغرافيائي آن، مكان پديده ها و در سيستم پايگاه اطلاعاتي، مشخصات پديده و ارتباطات آن با ساير پديده ها نگهداري مي شود و با ايجاد ارتباط ميان اين اطلاعات امكان پردازش تحليلي مجموعه اطلاعاتي فراهم مي گردد.
مجموعه عناصر GIS امكانات تحليلي فوق العاده قدرتمندي را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد تا بتوانند از تلفيق انواع اطلاعات جغرافيائي و ساير اطلاعات، نتيجه گيري مناسب را بنمايند.
کاربردهای مهم
از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مطالعات 8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2http://%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1"زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهیه 9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2http://%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1"نقشه‌های پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز و کاربردهای مشابه استفاده می‌شود. کمتر بانک اطلاعاتی را می‌توان نام برد که حداقل بخشی از اطلاعات آن به گونه‌ای به مکان وابسته نباشد. فهرست زیر شامل تعدادی از شناخته شده‌ترین کاربردهای جی آی اس در دیگر زمینه‌های صنعت است.
نقشه‌برداری
کاربرد پایه این استانداردها و ابزارها در نقشه برداری، تهیه نقشه‌های شهری و برون شهری بوده‌است.
 علوم زمین
یکی از مهم‌ترین مسائل کاربردی سیستم اطلاعات جغرافیایی در 8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"علوم زمین، انجام هم‌پوشانی‌ها در راستای تعیین 9%BE%D9%87%D8%AA%D9%87%E2http://%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1"پهنه‌بندی‌ها است که به اختصار به یکی از این نوع پهنه‌بندی‌ها پرداخته می‌شود:
هدف در این پهنه‌بندی، تعیین مناطق با خطر 8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"رانش زمین می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید عوامل موثر در رانش را شناسایی کرد، از جمله این عوامل می‌توان به تراکم پوشش گیاهی، جنس زمین، شیب 8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C"توپوگرافی، شیب 9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2http://%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"لایه‌های زمین و شدت بارندگی اشاره کرد.
پس از شناسایی عوامل، باید نقشه‌های مورد نیاز تهیه گرددو سپس با همپوشانی این لایه‌ها در نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج) می‌توان به نقشه‌ای رسید که در آن منطقه مورد مطالعه خود به پهنه‌های ریز تقسیم شده و از طرفی در 8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C"بانک اطلاعاتی مشخصات هر پهنه یعنی اجداد سازنده آن پهنه از نظر عوامل مختلف مشخص می‌باشد. حال باید در بانک اطلاعاتی به هر عامل وزن مربوطه راداده و سپس در بانک اطلاعاتی با جمع و ضرب کردن عوامل به اعدد نهایی رسید. در مرحله بعد باید تعیین نمود که چه عددی نشان دهنده پهنه‌های پرخطر می‌باشد. پس از کلاسه‌بندی نقشه، اینک وظیفه تیم زمین‌شناس است که با بازدید میدانی به بررسی مناطق پرداخته و در صورت لزوم با اصلاح وزن‌ها وضرایب به نقشه نهایی دست یابند.
صنعت برق
در صنعت برق از سامانه‌های اطلاعات مکانی برای تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی استفاده می‌شود. با استفاده از آن می‌توان فاصلهٔ عوارض مختلف را از یکدیگر اندازه‌گیری کرد و با ایجاد 9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86"پرسمان (Query) در لایه‌های مختلف اطلاعات و یا بین چند لایه با استفاده از توابع منطقی به اطلاعات مورد نظر دست یافت. تهیهٔ نقشه‌های محدودیت برای عوارض مختلفی همچون پست‌ها، نیروگاه‌ها و…، امکان ترسیم مناطق حائل و حریم عوارض مطابق استانداردها، مسیریابی بهینهٔ خطوط 8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C"انتقال، مکان‌یابی محل مناسب برای احداث تأسیسات جدید مانند پست‌ها و نیروگاه‌ها، مدیریت اتفاقات شبکهٔ انتقال نیرو، مدیریت بحران و ریسک شبکه، برآورد بار، مشاهدهٔ پراکنش جغرافیایی بار، انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیرامون نیروگاه‌ها، بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و پیش‌بینی تغییرات و ارزیابی امکانات و محدودیت‌های توسعهٔ واحدها و ظرفیت نیروگاه‌ها در آینده، از کاربردهای این سامانه‌ها در صنعت برق است.4"[۴]
 منبع: gistech.ir
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در فعالیتهای صنعت آب و برق omid-ghorbanian 0 1,242 2014-12-29 20:36
آخرین ارسال: omid-ghorbanian
  کاربرد GIS در صنعت برق khadijeh-khosravi 0 2,400 2013-11-03 17:58
آخرین ارسال: khadijeh-khosravi
  کاربرد gis در صنعت برق mojtaba_mazaeri 0 1,929 2013-10-25 17:43
آخرین ارسال: mojtaba_mazaeriکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان